Regulamin publikacji - dentalmaster.pl
Reklama

Regulamin publikacji

„TPS – Twój Przegląd Stomatologiczny”

 • W czasopiśmie „Twój Przegląd Stomatologiczny”, wydawanym przez Wydawnictwo ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Wydawnictwo), publikujemy artykuły poglądowe (przedstawiające nowoczesne technologie i sprawdzone rozwiązania problemów, z jakimi stomatolodzy stykają się w pracy), kazuistyczne (opisy przypadków), prace oryginalne (doświadczalne i kliniczne), sprawozdania i materiały zjazdowe, recenzje książek oraz komunikaty o planowanych zjazdach i kongresach. Istnieje możliwość publikacji tekstów niezamówionych, o ile nie będzie to kolidowało z aktualnymi planami wydawniczymi.
 • Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych materiałów (tekstów, zdjęć, rysunków, wykresów itp.), a ich publikacja nie może naruszać praw osób trzecich. Zgodnie z Deklaracją z Helsinek z 1975 roku, zrewidowaną w 1983 r., nie wolno używać nazwisk, inicjałów, numerów historii choroby ani jakichkolwiek danych, które umożliwiałyby identyfikację pacjenta.
 • Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że nie była uprzednio nigdzie publikowana ani wysłana do druku w innym czasopiśmie. W przypadku gdyby artykuł był uprzednio publikowany, autor obowiązany jest poinformować o tym wydawnictwo.
 • Wszyscy wykazani autorzy nadsyłanych do redakcji prac powinni brać czynny udział w przygotowaniu opracowań przeznaczonych do publikacji.
 • Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Wydawnictwu Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu.
 • Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienia na Wydawnictwo ELAMED wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną techniką oraz upoważniają Wydawnictwo Elamed do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez Wydawnictwo polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji.
 • Pożądana objętość artykułu to maksymalnie 10 str. znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman 12, format A4, 30 wierszy na stronie, odstęp 1,5). W przypadku prac dłuższych redakcja zastrzega sobie prawo do podziału na części publikowane osobno (po uzgodnieniu z autorem).
 • Na stronie tytułowej należy podać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, imię, nazwisko i tytuł naukowy każdego z autorów oraz pełną nazwę miejsca pracy (w przypadku placówki klinicznej – także tytuł naukowy, imię i nazwisko jej kierownika). U dołu strony należy umieścić imię i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję dotyczącą manuskryptu. Druga strona powinna zawierać streszczenie (50-100 słów) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (3-5 słów) zgodne z Medical Subject Headings (MeSH). Prace oryginalne powinny zawierać: wstęp, opis materiału i metod, wyniki badań i ich omówienie oraz wnioski.
 • W pracach kazuistycznych wymagane są: wstęp, opis przypadku (przypadków) i podsumowanie.
 • Wszystkie prace nadesłane do redakcji poddawane są ocenie i recenzji przez wyznaczonych przez redakcję recenzentów. Autorzy zobowiązani są do odniesienia się do uwag recenzentów. Wszystkie prace podlegają ocenie kolegium redakcyjnego lub wyznaczonych recenzentów i są anonimowe.
 • Piśmiennictwo powinno być podane według kolejności cytowania. Każda pozycja winna być cytowana w ogólnie przyjęty sposób: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, (gdy autorów jest więcej niż trzech – należy podać pierwszego, zastępując pozostałe nazwiska skrótem „i wsp.”), tytuł pracy, nazwa czasopisma podana zgodnie z obowiązującym skrótem w Index Medicus, rocznik, tom (numer), strony.
 • W przypadku podręczników należy podać nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł dzieła i rozdziału, wydawcę, miejsce i rok wydania, strony.
 • W przypadku bardzo dużej liczby pozycji redakcja zastrzega sobie możliwość nie publikowania piśmiennictwa z adnotacją: „Piśmiennictwo dostępne w redakcji”. Nie należy podawać informacji niepublikowanych, wynikających z rozmów lub zasłyszenia.
 • Prace można nadsyłać na CD (dołączając 1 egzemplarz wydruku) lub pocztą elektroniczną. Aby maksymalnie ułatwić opracowanie techniczne tekstu i uniknąć ewentualnych problemów przy redagowaniu, prosimy o dostosowanie się do następujących wskazówek:
  • Dokument stworzony w formacie Word 6.0 lub 7.0 powinien mieć rozszerzenie doc lub rtf. Tekst napisany w jakimkolwiek innym edytorze powinien mieć rozszerzenie txt. Tekst pracy włącznie ze streszczeniami, słowami kluczowymi, piśmiennictwem i podpisami pod rysunkami i schematami należy umieścić w jednym pliku.
  • Ilustracje (zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie .tif,.jpg,.eps, rozdzielczość minimum 300 dpi, skala 1:1. Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw powinny mieć rozszerzenie .cdr Rysunki i schematy w formie elektronicznej należy umieszczać w odrębnym pliku (poza tekstem pracy), ponumerowane i opatrzone podpisami.
  • Rysunki i schematy przesłane w formie wydruku komputerowego muszą być dobrej jakości (nadające się do zeskanowania); w przypadku ich nieczytelności redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia autora o powtórne ich przygotowanie. Fotografie oryginalne powinny być na odwrocie podpisane nazwiskiem pierwszego autora pracy, ew. również nazwiskiem autora zdjęć, jeśli jest nim inna osoba (na prośbę autora/- ów redakcja może je zwrócić po zakończeniu procesu publikacji). Wszystkie ilustracje powinny być ponumerowane zgodnie z wskazaną przez autora/-ów kolejnością w tekście.
 • Redakcja informuje, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wyjaśnienie: z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 • W przypadku wniesienia uwag do treści pracy przez recenzentów redakcja przekazuje autorowi stosowne propozycje i wnioski. Jeśli konieczne jest dokonanie uzupełnień lub zmian w tekście, publikacja artykułu może zostać wstrzymana do czasu uczynienia niezbędnych poprawek.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych, poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd., powstałych wskutek omyłek maszynowych).
 • Redakcja może przed przekazaniem materiału do druku przesłać go autorowi wyłącznie celem weryfikacji zgodności materiału przygotowanego do druku z materiałem nadesłanym przez autora. Nie zajęcie stanowiska przez autora w terminie trzech dni od daty wysłania materiału oznacza brak uwag autora. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli ujawnią się istotne błędy w publikacji, Redakcja może uwzględnić wniosek autora w przedmiocie zmian artykułu w stosunku do wersji nadesłanej.
 • Wynagradzanie prac zamówionych: o ile nie zostało inaczej ustalone w bezpośredniej rozmowie z autorem, honorarium obejmujące przeniesienie na Wydawcę autorskich praw majątkowych do publikacji na wszelkich polach eksploatacji obliczane jest wg wierszówki. W przypadku prac zbiorowych ulega podziałowi na kwoty cząstkowe przeznaczone dla poszczególnych autorów – równe, o ile autorzy nie przedstawią własnej propozycji podziału. Szczególne wartości merytoryczne tekstu (zaopiniowane przez recenzującego członka Rady Naukowej) oraz nadesłanie go przed upływem ustalonego terminu mogą wpłynąć na podwyższenie stawki. Natomiast w przypadku nadesłania artykułu po upływie terminu zamówienia nie gwarantujemy publikacji tekstu i wypłaty honorarium na uprzednio ustalonych warunkach.
 • W przypadku prac zamówionych, po zamówieniu osobistym, telefonicznym lub drogą poczty elektronicznej, przesyłamy autorowi niniejszy regulamin publikacji. Po otrzymaniu tekstu w przypadku nowo pozyskanych autorów – wysyłamy arkusz danych personalnych; po wypełnieniu prosimy odesłać na adres redakcji. Wypłata honorarium ma miejsce po opublikowaniu artykułu.
 • Prace niezamówione publikujemy w miarę wolnego miejsca w planie wydawniczym.

Artykuły prosimy przesyłać na adres: stomatologia@elamed.pl

Procedura recenzowania publikacji naukowych

 • Każdy artykuł naukowy nadesłany do redakcji, podlega recenzji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Recenzji wewnętrznej dokonuje redakcja na formularzu redakcyjnym, oceniając artykuł pod kątem: zgodności z linią programową i profilem tematycznym miesięcznika, a także oryginalności oraz wartości naukowej i / lub praktycznej artykułu.
 • W wyniku recenzji wewnętrznej redaktor tematyczny wydaje rekomendację co do zasadności skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej (jego zwrotu autorowi do korekty lub rezygnacji z publikacji), sugerując osoby recenzentów zewnętrznych.
 • Do recenzji zewnętrznej każdego artykułu powołuje się recenzentów afiliowanych poza jednostką afiliacji jego autora (-ów), przekazując im artykuły pozbawione personaliów ich autorów.
 • Personaliów recenzentów poszczególnych artykułów nie ujawnia się. Podlegają one ujawnieniu w zbiorczej liście recenzentów współpracujących z redakcją, publikowanej na stronie internetowej.
 • Recenzje zewnętrzne recenzenci przygotowują na formularzach dostarczonych przez redakcję. Zawierają one m.in. rekomendację, co do zasadności: publikacji artykułu, jego publikacji po korekcie autorskiej lub jego odrzucenia.
 • Zgodne recenzje zewnętrzne są wiążące dla redakcji. W przypadkach spornych (odmienne oceny artykułu) decyzję o dalszym postępowaniu z artykułem podejmuje Redaktor Naczelny lub jego zastępca – po zasięgnięciu opinii redaktora tematycznego i/lub statystycznego.
 • Artykuł skierowany do korekty autorskiej:
  – po recenzji wewnętrznej – podlega ponownie opisanej wyżej
  – procedurze, po recenzji zewnętrznej – podlega ocenie redaktora tematycznego i / lub statystycznego, sprawdzającej dokonanie stosownej, zasadnej korekty autorskiej.
 • Artykuł zaakceptowany do druku podlega redakcji i korekcie językowej, prowadzonej przez sekretarza redakcji i redaktora językowego.

„Ortodoncja w Praktyce”

REGULAMIN PUBLIKACJI PRAC W CZASOPIŚMIE „ORTODONCJA W PRAKTYCE”
PODSTAWOWE INFORMACJE:
W czasopiśmie Ortodoncja w Praktyce redakcja przyjmuje do druku prace oryginalne, przeglądowe, doświadczalne, poglądowe, kazuistyczne, historyczne oraz opisy przypadków z praktyki klinicznej, w zakresie szeroko pojętej ortodoncji oraz ortopedii szczękowej.

Artykuły przesyłane do publikacji nie mogą być ani uprzednio publikowane, ani złożone do redakcji innych czasopism.

Teksty powinny być przesłane do Redakcji zarówno w języku polskim, jak i angielskim Publikacje będą poddane recenzji (peer review) oraz korekcie pod względem błędów językowych.

Wysłanie pracy do publikacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu publikacji.

Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, rycin, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie uprawniające do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w regulaminie Ortodoncji w Praktyce, a w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Redaktorowi oraz Wydawnictwu Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z nadesłanymi materiałami bądź do nich się odnoszących, a zgłoszonych przez osoby trzecie, Autor zgłaszający zwolni Redaktora oraz Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.

Przed wysłaniem artykułu proszę zapoznać się z wytycznymi dla Autorów.

WYTYCZNE DO ARTYKUŁÓW ORYGINALNYCH

1. Strona tytułowa Wszystkie informacje odnoszące się do Autorów powinny być umieszczone w osobnym dokumencie.

Dane, które powinny być w nim zawarte:

 • tytuł artykułu (w języku polskim oraz angielskim)
 • imię i nazwisko Autora (Autorów)
 • tytuły naukowe i stanowiska Autora (Autorów)
 • afiliacja Autora/Autorów,
 • adres do korespondencji, telefon oraz e-mail.

Te informacje nie będą udostępniane Recenzentom.

2. Streszczenie strukturalne składające się z nie większej niż 300 liczby znaków. Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe (do 5 słów). Streszczenie i słowa kluczowe powinny być przesłane w języku polskim oraz angielskim.

2. Artykuł powinien zawierać: wstęp, metodologię, dyskusję, wnioski, podsumowanie oraz spis literatury. Tekst powinien być poparty jak największą liczbą rycin, zdjęć czy tabel jako uzupełnienie i wzbogacenie publikacji. Na końcu artykułu powinien znaleźć się spis rycin ujętych w artykule. Ryciny i tabele opatrzone odpowiednimi podpisami powinny znaleźć się w osobnym pliku.

Konieczne są odnośniki w tekście do pozycji piśmiennictwa ujęte w nawiasach kwadratowych […]. Cytowania powinny być oznaczone cyframi arabskimi. Piśmiennictwo może zawierać maksymalnie 25 pozycji (tylko te, na które są powołania w tekście). Ograniczenie to nie dotyczy przeglądów piśmiennictwa. Redakcja zastrzega sobie prawo do nie publikowania spisu piśmiennictwa, zastrzegając w tekście artykułu, że jest ono do wglądu w Redakcji. Prosimy o podanie tytułu naukowego, imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego i e-mailowego pierwszego Autora, które zostaną umieszczone po spisie piśmiennictwa.

4. Ilustracje

Oryginalne zdjęcia, slajdy, rysunki, schematy. Rysunki i schematy mogą mieć formę wydruku komputerowego.

Zapis elektroniczny:
Ilustracje (zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie:tif, eps, jpg; rozdzielczość 300 dpi, skala 1:1.
Rysunki i schematy stworzone w programie Corel Draw powinny mieć rozszerzenie .cdr

Jeśli zdjęcie było wcześniej publikowane, opis powinien zawierać dokładną informację nt. oryginalnego źródła. Autor powinien posiadać pisemną zgodę na publikację takiego zdjęcia. Ważne, by w tekście znalazły się wszystkie odnośniki do załączonych zdjęć.

5. Tabele

Numeracja tabel musi być podana cyframi arabskimi, w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiają się w tekście. Każda tabela musi być opatrzona tytułem (dwujęzycznym) umieszczonym nad tabelą. Pełna zawartość tabel powinna być także przygotowana przez autora w dwóch wersjach językowych. Jeśli tabela była wcześniej publikowana, opis powinien zawierać dokładną informację nt. oryginalnego źródła. Autor powinien posiadać pisemną zgodę na publikację.

Tabele powinny być zapisane w formacie tekstowym (Word lub Excel), nie graficznym.

W tekście muszą znaleźć się wszystkie odnośniki do załączonych tabel.

6. Piśmiennictwo: liczba pozycji jest ograniczona do 25; konieczne są odnośniki w tekście do pozycji piśmiennictwa ujęte w nawias, numeracją arabską; w przypadku dużej liczby pozycji redakcja zastrzega sobie możliwość nie publikowania listy piśmiennictwa, zastępując ją informacją „Piśmiennictwo – …. pozycji – w redakcji”. Pozycje piśmiennictwa ułożone w kolejności cytowania mają obejmować tylko autorów cytowanych w artykule. Każda wyszczególniona pozycja piśmiennictwa musi być wymieniona i ujęta w tekście w formie wspomnianego odnośnika. Ponumerowane piśmiennictwo należy ułożyć od akapitu, pozycja pod pozycją.

Kolejność danych bibliograficznych:

 • w pozycjach czasopism – nazwisko autora (autorów) i inicjały imion, tytuł artykułu, tytuł czasopisma w przyjętym skrócie, rok, tom, numer zeszytu, strona początkowa oraz strona końcowa;
 • przykład: Susami T, Kuroda T, Amagasa T. Orthodontic treatment of clefpalate patient with surgically assisted rapid maxillary expansion. Cleft Palate-Craniofacial Journal 1996;33:445-449.
 • w pozycjach książkowych – nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania.

7. Prace autorów wstępnie ocenia redakcja. Nadesłane prace przedstawiane będą do wglądu jednemu lub większej liczbie członków Rady Naukowo-Programowej czasopisma. W przypadku wniesienia uwag do treści pracy przez członka Rady Naukowej niezwłocznie przekażemy autorowi stosowne propozycje i wnioski. Prace niespełniające podstawowych kryteriów publikacji będą odrzucane.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych poprawek stylistycznych i korekty drobnych błędów merytorycznych bez konsultacji z autorem pracy (np. zniekształceń terminologii fachowej, nazwisk itd., powstałych wskutek omyłek maszynowych).

9. Prawa autorskie

Autor zgłaszający daną pracę oświadcza, że do przesłanych materiałów (tekstów, fotografii, ilustracji itp.) składających się na artykuł przysługują mu prawa autorskie w zakresie uprawniającym go do dokonania zgłoszenia na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności, że opublikowanie materiału nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku skierowania przeciwko Wydawnictwu Elamed jakichkolwiek roszczeń związanych z lub odnoszących się do nadesłanych materiałów przez osoby trzecie autor zgłaszający zwolni Elamed z odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tego tytułu wynikłe.

10. Przeniesienie praw autorskich

Przesyłając maszynopis wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) zobowiązani są do przesyłania prac tylko i wyłącznie niepublikowanych uprzednio ani nie złożonych do redakcji innych czasopism. Przesłanie pracy oznacza zgodę na przeniesienie na Wydawnictwo ELAMED wszelkich autorskich praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu każdą dostępną techniką oraz upoważnienie Wydawnictwa Elamed do udzielania dalszych licencji na dowolnie wybranych przez Wydawnictwo polach eksploatacji, udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na sporządzanie, korzystanie i rozpowszechnianie opracowań (przeróbek) oraz tłumaczenia na każdy język i do rozpowszechniania tłumaczeń, pod warunkiem, że materiały zostaną zaakceptowane do publikacji.

Do przesyłanych prac musi być dołączone oświadczenie podpisane przez wszystkich Autorów pracy:

Niżej podpisani oświadczają, że praca (tytuł) ….. jest oryginalna, nie była dotychczas publikowana i nie jest zgłoszona do druku w innym czasopiśmie.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY:

Opisy przypadków będą oceniane za gruntowność i jakoś opisu (pożądana duża liczba zdjęć), jakość terapii, wyjątkowość przypadku oraz jakość samego artykułu. Artykuł powinien składać się z: wstępu, diagnozy, planu leczenia, szczegółowego opisu przebiegu leczenia i jego efektu końcowego oraz dyskusji, w której należy przedstawić m.in. alternatywne metody leczenia.

Załączone zdjęcia, ryciny powinny być fotografiami zewnątrz- i wewnątrzustnymi; do artykułu należy także dołączyć zdjęcia ortopantomogramów i bocznych cefalogramów.

CHECKLISTA DLA AUTORÓW:

 • strona tytułowa zawierająca: tytuł artykułu (w języku polskim oraz angielskim), imię i nazwisko Autora (Autorów), tytuły naukowe i stanowiska Autora (Autorów), nazwę instytucji, adres do korespondencji, telefon oraz e-mail
 • streszczenie (w języku polskim oraz angielskim)
 • tekst artykułu
 • na końcu artykułu powinien znaleźć się spis zdjęć, rycin i tabel
 • ryciny, pliki graficzne w formatach: tif, eps, jpg;
 • tabele wraz z opisami
 • oświadczenie dotyczące oryginalności pracy

Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: stomatologia@elamed.pl

Sklep

Profilaktyka i ergonomia stomatologiczna – wybrane zagadnienia

Profilaktyka i ergonomia stomatologiczna – wybrane zagadnienia

209,00

zł brutto

Kup teraz
Dental ZAGADKI: sprawdź swoją wiedzę (e-book)

Dental ZAGADKI: sprawdź swoją wiedzę (e-book)

50,00

zł brutto

Kup teraz
Zasady racjonalnej mechaniki

Zasady racjonalnej mechaniki

999,00

zł brutto

Kup teraz
Sztuka i rzemiosło cz. IV

Sztuka i rzemiosło cz. IV

160,00

zł brutto

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.